Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest KA System Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okrężna 4E, 33-100 Tarnów, NIP: 87-33-20-87-81, REGON: 121047730, KRS: 0000339702, strona internetowa: www.ka-system.pl, e-mail: biuro@ka-system.pl

 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

 • 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: biuro@ka-system.pl
 • 2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:
  ul. Okrężna 4E, 33-100 Tarnów

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, przedstawienia oferty oraz w celu marketingowym na podstawie dobrowolnej zgody.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją;
 • Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
 • Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług.

6. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 • usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub przesłania ich do Państwa,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

 

9. PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych;
 • ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • aktów wykonawczych.

W pozostałych przypadkach dla podmiotów obsługujących Administratora lub osób administrujących na podstawie upoważnienia podstawami są:

 • umowa cywilno-prawna - wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy/ kwestionariuszu. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania danych jest zakresem minimalnym. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, jednak wiąże się z obowiązkiem Administratora związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane które Państwo podają są także niezbędne do wystawienia Państwu faktury lub rachunku;
 • umowa o pracę – podanie danych wynika bezpośrednio z przepisów prawa - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • dobrowolna zgoda.

 

10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tyko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane, co oznacza. Decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte jednak wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie będą wiązały się z automatycznie podejmowaną decyzją.

 loader