Kalkulacja, wystawienie polisy

Najbardziej zaawansowany silnik kalkulacji składki dla agentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie oferty prawie 20 towarzystw w 3 wariantach w ciągu kilku minut.

System słowników

Program korzysta z szerokiej palety słowników wspomagających codzienną pracę agenta.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów

Rozbudowane narzędzie do gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz zarządzania ich kartotekami. Magazynowanie plików lokalne lub za pomocą dedykowanego serwera.

Akwizycja

Narzędzia wspomagające agenta w obsłudze klienta po sprzedaży polisy.

Wykazy i filtrowanie

Rozbudowane narzędzia służące do filtrowania i prezentacji danych na wykazach

Korespondencja seryjna, sms

Moduł generowania korespondencji seryjnej.

Zarządzanie agentami

Moduł zarządzania kartotekami agentów, uprawnieniami oraz rejestracją w towarzystwach.

Magazyn druków

Moduł magazynu powstał z myślą o zarządzaniu wszystkimi rodzajami druków ścisłego zarachowania w agencji. Pozwala on kontrolować stany magazynowe, wykonywać raporty oraz sprawozdania. Składa się z dwóch działów realizujących przekazania oraz zamówienia, dzięki którym zarządzanie nim jest bardzo proste.

Komunikaty

Wewnętrzny system komunikacji w ramach instalacji oraz sieci.

Dzienniki poczty

Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej

Kalendarz z obsługą zdarzeń i zadań

Uniwersalny kalendarz umożliwiający tworzenie zdarzeń oraz zadań, które mogą być powiązane z kartotekami: kalkulacji, polis, podmiotów, pojazdów, przedmiotów, podkładek agentów i towarzystw, statement’ów a także z dokumentami lub komunikatami.

Narzędzia (sejf, aplikacja mobilna, aztec)

KA SYSTEM udostępnia narzędzia ułatwiające codzienną pracę użytkownika programu.

Polityka prywatności Ingall

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w  Spółce KA System ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania z aplikacji pn. „INGALL” jest KA System sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Okrężnej 4E (33-100 Tarnów) NIP 8733208781, REGON 121047730

Dane kontaktowe:

 • nr tel.: 537 773 686
 • adres e-mail: biuro@ka-system.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

                        

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane w postaci geolokalizacji, plików oraz rodzaju urządzenia będą przetwarzane w sytuacji wysłania przez użytkownika raportu błędu aplikacji za pomocą systemu zgłoszeń.

INGALL w związku z synchronizacją z Google Drive oraz Google Calendar, zbiera identyfikatory, które zostały przydzielone do dokumentów po synchronizacji oraz identyfikatory eventów. INGALL przechowuje w lokalnej bazie danych (na urządzeniu) metadane wszystkich zdjęć (exif), z folderów na telefonie które użytkownik wybierze (Użytkownik wybiera które foldery aplikacja ma obsługiwać). Dane zawarte w exif wykorzystywane są przez aplikację aby umiejscowić zdjęcie na osi czasu, lub też na mapie (lokalizacja wykonania zdjęcia). INGALL umożliwia także przypisanie eventów Google Calendar do zdjęć.

Wyżej wymienione dane zbieramy w celu utworzenia kopii zapasowej “profilu” INGALL. Kopie te zapisywane są na koncie wskazanym/powiązanym z kontem Google Drive. Kopie te są tworzone w celu odtworzenia konta przy zmianie/utracie telefonu/urządzenia.

Aplikacja INGALL umożliwia komunikację z serwisem zewnętrznym - API REGON. Jedyną daną, która wówczas jest wysyłana do serwisu API REGON jest numer NIP. Numer ten pobierany jest ze zeskanowanego dokumentu: faktury/paragonu.

Dane są przetwarzane na telefonie użytkownika do czasu odinstalowania INGALL lub ich usunięcia przez użytkownika.

Podanie powyższych danych jest konieczne w celu podjęcia działań naprawczych i usprawnienia aplikacji. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.                                                                                                                                            

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 • prowadzenia korespondencji z Państwem,
 • realizacji warunków wynikających z korzystania z aplikacji,
 • wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych,
 • archiwizowania Państwa danych zgodnie z przepisami prawa.

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • Przepisy prawa – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia tj.: lit. a) zgoda właściciela dancyh, lit. b) wykonanie umowy, lit c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, lit. f) prawnie uzasadniony interes.

Administrator współpracuje z serwisem zewnętrznym, które może zbierać dane oraz zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Sklep Google Play. Warunki korzystania ze sklepu są dostępne pod adresem: https://play.google.com/about/play-terms/index.html

                                               

 

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO): przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych
 2. b) prawo żądania sprostowania danych osobowych
 3. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
 4. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym: angelika@informatics.jaworzno.pl

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

KA System Sp. z o.o. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

 

PRAWA AUTORSKIE

Aplikacja mobilna „INGALL”  jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własność  KA System Sp. z o.o. Zapraszając odwiedzających do korzystania z naszej aplikacji mobilnej zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych aplikacji mobilnej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody zarządu spółki.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

KA System Sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych w zakresie realizacji jego zadań,

- podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

 

KA System Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

 

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane nam przekazane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.loader